Fritidsbåtskipper

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs for D5L (fritidsbåtskippersertifikat). Kurset fører frem til sertifikat som gjev rett til å føre fritidsbåtar over 15 m. og inntil 50 BT i fartsområde stor kystfart. Rettigheitane omfattar og passasjerbefordring med inntil 12 passasjerar. I tillegg utstedast fiskeskipper klasse C for kandidatar med 12 mnd. fartstid fra fiskefartøy. Klasse C gir førarrettigheitar på fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter lengde.

 • Beskriving av kurs:
  Sjøfartsdirektoratet har normert kurset til min. 120 timar og består av 8 fag og 6 eksamenar. For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3-tre- være oppnådd i alle fag.

 • Repetisjonskrav:
  For å løyse sertifikatet må du enten ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år (dette må kunne dokumenterast enten av formann i båtforeininga, politi, hamnevesen eller forsikringsselskap), eller minst 12 månader fartstid lik den som godkjennast for utsteding av vanlig dekksoffiserssertifikat, eller bestått godkjent praktisk utsjekk (sjå Sjøfartsdir. Rundskriv RSV 05-2005 www.sjofartsdirektoratet.no) i tillegg til å ha disponert og brukt et fartøy regelmessig i minst 3 år.

 • Innhald:
  Hovedemna består av: 1. Navigasjon 2. Navigasjonsinstrument 3. Sjøveisreglar m/radarobservasjon og bruvakthald 4. Skipslære 5. Sikkerheitsopplæring (førstehjelp og redning/brannvern) 6. Teknologi/motorlære.

 • Varigheit:
  Kurset går over ca. 1-2 mnd. og gjennomførast med samlingar og sjølvstudie.

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Helseattest – legeerklæring om tilfredsstillande helse, syn, hørsel, fargesans og tilfredstillande allmenn helsetilstand, og den må ikkje være eldre enn 1 år.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer eksamensavgift, undervisningsmateriell, lunsj og kaffi

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen